top of page

1914 revurdert?

Den mest sentrale og fundamentale lære hos Jehovas vitner handler om året 1914 som tidspunktet for innsettelsen av Jesus på sin himmelske trone og slutten på "hedningenes tider" og at han 5 år senere, i 1919, vendte sin oppmerksomhet mot jorden for å finne ut hvilken religion som var verdig til å være "den tro og kloke slave". Etter en nøye vurdering falt valget på Selskapet Vakttårnet og dets ledere og direktører til å ivareta rollen som "Guds kanal for meddelelse". Alle andre trossamfunn og kirkesamfunn ble fra dette kalt "falsk religion" og "Babylon den store".Regnemetoden "2520 år"

Som vi har pekt på i en annen artikkel på denne bloggen, var Russell sterkt påvirket av adventistenes lære. Denne bevegelsen var svært opptatt av endetiden og Jesu´ tilbakekomst. Denne nærmest besettende tanken om årstall, utregninger og endetiden kan spores tilbake til året 1823, da en engelskmann ved navn John Aquila Brown presenterte en måte å regne tid på som de fleste Jehovas vitner i dag vil dra kjensel på. Tolkningen av "de syv tider", "et år for en dag", 2520 år, hedningenes tider og Jesu usynlige nærvær er velkjente ingredienser for Jehovas vitner. Men det var altså ikke verken Bibelstudentene eller senere Jehovas vitner som var opphavsmenn for disse ideene.


John Aquila Browns ideer ble senere adoptert villig av William Miller (grunnleggeren av den amerikanske adventistbevegelsen). Etter flere feilskjær i spådommene som ble lagt frem av William Miller, dannet det seg splittelser og flere begynte å spekulere og tolke tidene på egen hånd, hvor navnene Nelson H. Barbour, John H. Paton og Jonas Wendell er sentrale. Charles T. Russell ble meget fascinert over adventistene lære, og hadde i en periode nær kontakt og samarbeid med de nevnte herrene. Mye av Russells "bibelforståelse" var blåkopier av Adventistenes lære.


Starten på hedningenes tider

Tolkningen av "de syv tider" vart tuftet på Browns måte å regne tid på fra 1823, og tidsperioden på 2520 år ble fremtredende, selv om de til å begynne med hadde flere ulike anslag på når denne perioden faktisk begynte, og dermed også ulike tidspunkter for slutten på hedningenes tider. Brown mente at perioden begynte i 604 fvt. Barbour mente år 606 fvt. var det korrekte. Senere ble året 607 fvt. stadfestet av Russell som det "riktige" starttidspunktet for ødeleggelsen av Jerusalem og starten på hedningenes tider. Utregningen med utgangspunktet år 607 pluss 2520 år endte med tallet 1914, og endte opp med å bli Jehovas vitners offisielle lære. (Det finnes gode forklaringer på hvordan de regnet seg nøyaktig frem til året 1914, men det får vi gå inn på i et senere innlegg)


Generasjonensforståelsen

Dette ledet videre til det vi i dag omtaler som "generasjonsforståelsen", som handler om Jesu ord knyttet til tidsperioden fra han ble innsatt som konge i himmelen i 1914 (hans usynlige nærvær) og hva en kunne forvente av tid før enden skulle komme. Dette gikk i hovedsak ut på at generasjonen som opplevde år 1914 ikke skulle dø ut før enden kom. Her har det vært mange variabler og justeringer opp gjennom årene for å få dette til å passe best mulig med teologien.

Nye tolkninger med tiden

Etter hvert som årene gikk, ble altså ulike nye tolkninger av begrepet "generasjon" lagt frem. "Hva kan Jesus ha ment med ordet generasjon?" I midten av 1970 årene var dette også gjenstand for diskusjoner innad i Det Styrende Råd (se kildehenvisning til boken Samvittighedskrise side 116-118) og flere av medlemmene var bekymret for hvordan dette skulle forklares, etterhvert som generasjonen faktisk begynte å dø ut. Senere i tiden har dette utløst en rekke av "justeringer" og "nye forståelser" og gitt Det Styrende Råd utvidet tid. For eksempel med det de skrev i Vakttårnet for april 2010: "Jesus mente tydeligvis at de av de salvede som så begynnelsen på tegnet i 1914, i en periode skulle leve samtidig med andre salvede, som skulle oppleve begynnelsen på den store trengsel." Og vipps, så var det endret fra å være én generasjon til å bli en "overlappende" generasjon.


Hedningenes tider

Jehovas vitner er helt alene i sin oppfatning om Jerusalems ødeleggelse i år 607 fvt. Hele teologien rundt året 1914 er avhengig av at starttidspunktet for hedningenes tider var år 607. Alle historiske og verdslige kilder peker på år 586 eller 587 for denne hendelsen, noe som bestrides av Jehovas vitner. Hadde Jehovas vitner tatt utgangspunkt i det årstallet som "alle" er enige i, altså 587, så ville de med samme utregningsmetode kommet frem til år 1934 som tidspunktet for Jesu usynlige nærvær. Dette ble i følge Raymond Franz drøftet i Det Styrende Råd i siste halvdel av 1970 årene.


Carl Olof Jonsson Temaet kom sannsynligvis på banen i Det Styrende Råd etter at den svenske Carl Olof Jonsson (1937-2023) skrev boken "The Gentile Times Reconsidered" rundt 1977, og sendte boken til Det Styrende Råd for gjennomlesning og revurdering av den eksisterende læren. Carl Olof hadde vært Jehovas vitne i over 20 år, og gransket på egen hånd historiske opplysninger som fikk ham til å tvile sterkt på at året 607 var korrekt. Hans grundige undersøkelser og dokumentasjon belyste flere svakheter i Jehovas vitners forståelse. Boken ble naturligvis ikke mottatt med begeistring, og Carl Olof ble etter hvert ekskludert fra Jehovas vitner. Olsson gikk bort 17. april 2023. Han stod støtt i sine meninger livet ut, og hans grundige utredning om "hedningenes tider" vil bli stående som en bauta i sannhetens tjeneste.


Det betimelige spørsmål

Vil Det Styrende Råd slippe taket i denne læren, og samtidig slippe å forklare (og bortforklare) generasjonsforståelsen som blir mer og mer usannsynlig etter hvert som tiden går?


Dersom de skulle gå bort fra år 1914, så ville også forståelsen om at Jesus utvalgte Selskapet Vakttårnet i 1919 falle bort. Vi kan godt si at læren om årstallet 1914 er det nederste kortet i korthuset. Hendelsene i kjølvannet av en slik endring, og hvordan Jehovas vitner i sin alminnelighet vil reagere kan man knapt forestille seg. Raymond Franz hevder i sin bok at hele teologien vil bryte sammen om en fjerner den fundamentale forståelsen om år 607, 1914 og 1919.


Et hint om endringer? Youtuberen "X JW Panda Tower" spilte av et videoopptak fra et stevne i Puerto Rico i midten av januar 2024. Talen på stevnet ble oversatt fra spansk til engelsk, og det er grunn til å tenke at noe er "på gang" om en skal forstå det som ble sagt riktig. I talen kom det tydelig frem at tidspunktet for innsettelsen av Jesus som konge i himmelen hører fremtiden til. Altså, det høres ut som taleren antyder at dette ikke skjedde i 1914.


Det er flere teorier

Det kan være en foredragsholder som har formidlet egne forståelse som ikke er i samsvar med Selskapets disposisjon, eller at den nye forståelsen som ble presentert på årsmøtet høsten 2023 (om tidspunktet for adskillelsen av "sauene og geitene") har blitt feiltolket av den lokale foredragsholderen. En annen teori handler om at Det Styrende Råd faktisk er i ferd med å endre på læren om 1914 og "tester ut responsen" ved å presentere en slik betydelig endring i læren for et mindre publikum.


Konklusjon

Læren om 1914 og 1919 står høyst sannsynlig for fall. De kan ikke fortsette å bygge fundamentet i sin teologi på noe som ikke er korrekt, verken fra et historisk synspunkt eller et Bibelsk. Grunnmuren i forståelsen er en ide som første gang ble presentert av John Aquila Brown i 1823. Adventistene finpusset på ideen og senere ble tankegodset adoptert av Bibelstudentene med Russell i ledelsen og til slutt etablert som Jehovas vitners offisielle lære.


De siste sendingene fra JW Broadcasting, og gjengivelse fra taler holdt på årsmøtet viser antydninger til endringer og en mer "we simply do not know"-holdning fra Det Styrende Råd. De uttrykker at de ikke ønsker å være "dogmatiske". Det har kommet flere nye forståelser, og det er grunn til å tro at det ikke stopper med dette. Kanskje 1914 læren er det neste som blir endret?


Kilder:

Samvittighetskrise (Raymond Franz, 1991 dansk utgave)

The Gentile Times Reconsidered (Carl Olof Jonsson, 1977)

X JW Panda Tower, Youtube (2024)

bottom of page