top of page

Hvordan startet Jehovas vitner?

I denne artikkelen brukes «Selskapet» som en fellesbetegnelse på «Zion's Watch Tower Tract Society» (etablert 16. februar 1881, senere stiftet («incorporated») som selskap den 15. desember 1884 og «Watch Tower Bible and Tract Society» som var det offisielle navnet fra 1896. Her følger en godt dokumentert, dog godt gjemt og glemt historie om den aller første tiden i «Selskapets» historie og et sannsynlig hendelsesforløp som førte frem til det vi i dag kjenner som Jehovas vitner. Artikkelen vil vise at det i motsetning til hva mange tror og hevder, ikke var Charles Taze Russell som startet Jehovas vitner. Han var heller ikke den første presidenten i "Selskapet", selv om enkelte feilaktig hevder dette. Russell var dog med å grunnlegge "Selskapet" og bevegelsen som senere ble kalt "Bibelstudentene". Det vi i dag kjenner som Jehovas vitner oppstod hele 15 år etter Russells død, og følgelig uten hans kunnskap. Fellesnevneren her er naturligvis "Selskapet" og teologien som oppstod med Russell som skribent og utgiver av bibelsk litteratur.

Hvordan startet det hele?

For å finne en viktig faktor i historien må vi flytte oss tilbake til slutten av 1700 tallet og notere oss navnet William Miller. Han ble født 15. februar 1782 og døde 20. desember 1849. Han var deist og frimurer, men tok etterhvert avstand fra dette og brukte tiden til å studere Bibelen. Han ble med tiden svært opptatt av Jesu gjenkomst. Dette medførte omfattende kalkulasjoner og tidsberegninger basert på bibelske profetier, som igjen ledet frem til forutsigelser om at Jesus skulle komme tilbake i 1842. Da dette ikke skjedde det året, mente Miller at et nytt tidspunktet for Jesu gjenkomst ville bli en gang mellom slutten av 1843 og første del av 1844. For å gjøre en lang historie kort, så endte det hele med noe som i ettertiden ble kalt for «The Great dissapointment». (Den store skuffelsen) Millers bevegelse ble etterhvert kalt Millerisme. I kjølvannet av Millerismen oppstod det nye religiøse bevegelser som fortsatte å fokusere på kalkulasjoner om Jesu gjenkomst, hvorav Adventistbevegelsen i ulike grener og variasjoner hadde sitt utspring fra læren til William Miller. Utregninger for å finne tidspunkter for endetiden var i fokus og dette var blant annet tuftet på profetier i Daniels bok.


Illustrasjonene og utregningene er ikke så ulike det vi senere har sett i Vakttårnets litteratur.


En av hovedpersonene blir født Den 16. februar i 1852 ble Charles Taze Russel født, sytti år og en dag etter at William Miller kom til verden. Charles vokste opp som presbyterianer men fikk i ung alder tvil på religion og etter hvert også tvil på Gud.

Det var frem til han en dag i 1870 som attenåring overvar en preken av adventisten Jonas Wendell. Han sa etter dette møtet at det var Wendell som gav ham ny iver og fikk ham til å tro på Bibelen igjen. Wendell var sterkt påvirket av William Miller og hadde også fokuset på «bibelsk kronologi» og utregninger om endetiden.


Charles og hans far Joseph begynte på den tiden å møtes med Georg Storrs og George Stetson som også var sterkt preget og involvert i læren til William Miller. Familien Russell ble også kjent med ekteparet Willam Henry og Sarah Conley. De studerte Bibelen sammen og begynte etter hvert å stille seg kritiske til den offisielle læren til de etablerte kirkesamfunnene. Det var disse som utgjorde «The Early Allegheny Bible Class» som var forløperen til «The International Bible Students Association». Seks år senere fikk Charles tilsendt bladet «Herald of the Morning», skrevet av Nelson Barbour. Barbour var også advendist og det han skrev i «Herald of the Morning» appellerte til Charles. Han fikk til et møte med skribenten Barbour og hans kollega John Henry Paton, og de møttes i Pennsylvania.

Etter et kort samarbeid ble de uenige om teologiske spørsmål og gikk hvert til sitt. Det førte til at Charles begynte å utgi sitt eget blad (Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence) og det første nummeret kom ut 1. juli 1879.

Var Charles fremdeles preget av adventistene og det han hadde lært av Wendell, Storrs, Stetson og delvis Barbour? Det er det ingen tvil om. Store deler av skriveriene på den tiden handlet om utregninger og forutsigelser om Jesu gjenkomst. Vi kan si at Russel i alle fall var enig i «matematikken» rundt de beregningene som hans forgjengere hadde skissert opp - men uenig om når tidsperiodene startet. De ulike anslagene for når alt skulle ende varierte derfor en god del. Russell etablerte snart sine egne sannheter og en ny bevegelse var i emning.

Dette skal dog ikke handle om detaljer fra teologien, feilslåtte forutsigelser og mange høyst merkelig oppfatninger som var signert Russell. Det skal ikke handle om ekteskapsproblemene og skilsmissen med Maria, mirakelhveten, tilknytningen til frimurerne*, synet på fargede, eventyret med frøken Rose Ball eller andre ganske sære sider og teologiske ideer som det finnes god dokumentasjon på. Jeg anbefaler de som er interessert i dybden rundt dette om å google det. * Charles Taze Russel var ikke frimurer selv, men det er en kjensgjerning at mye av litteraturen han var med på å utgi hadde klassiske frimurersymboler. Han var også i likhet med frimurerne svært opptatt av «egyptologi», noe som kom godt frem i et av bindene i «Studier i Skriften». William Henry Conley og muligens Nelson Barbour var sannsynligvis frimurere og vi kan ikke se bort fra at dette var grunnen til at litteraturen var pyntet med frimurernes symboler. Dette er dog en teori basert på sannsynlighet og ikke en sammenheng jeg kan slå fast.


Oppklaring av utbredt feilinformasjon

Historien videre handler om hva som skjedde med «Selskapet». En vanlig oppfatning i dag er den overfladiske forklaringen om at «Russel var selskapets første president og grunnleggeren av Jehovas vitner».


Dette er lang i fra sannheten, noe som bekreftes av det et mangeårig medlem av «the writing committee» ved Selskapets kontor i Brooklyn fant ut. Da boken «Forkynnere av Guds Rike» (også kjent som «historieboken») var under produksjon så jobbet Barbara Andersson som «researcher» og bidro med verdifull informasjon.


I denne prosessen kom hun over informasjon om William Henry Conley som hadde vært med i den første perioden sammen med familien til Russell og de andre adventistene i deres bibelstudiegruppe. Ved nærmere undersøkelse skulle det vise seg han spilte en svært sentral rolle i oppstarten av «Selskapet».

Sterkt preget av læren til William Miller og senere andre adventister og med mål om om utgi bibelsk litteratur begynte historien om «Selskapet» slik:

«Zion's Watch Tower Tract Society» ble først startet som en forening («association») av William Henry Conley, Charles Taze Russell og Joseph Russell (faren til Charles). Conley var president, Joseph Russell var visepresident og Charles Taze Russell var sekretær («secretary treasurer»). Hensikten med etableringen var å publisere bibelsk litteratur, der i blant bladet «Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence» med Charles Taze Russell som redaktør. Utgivelsene av dette bladet var i gang fra 1879 og i det første året brukte «Selskapet» rundt førti tusen dollar (hovedsakelig donert av Conley) på boken «Food For Thinking Christians» og annen gratis litteratur. (Denne boken ligger i elektronisk utgave på archive.org for de som skulle være interessert i å gå såpass langt tilbake i historien.)

Den første presidenten i «Selskapet» den gangen det først ble etablert var altså ikke Russel, men William Henry Conley. Dette bekreftes også i en setning på side 576 i boken «Forkynnere av Guds Rike».


Sitat: «Den 16. februar 1881 ble derfor Zion’s Watch Tower Tract Society (Sions Vakttårns traktatselskap) opprettet, med W. H. Conley som president og C. T. Russell som sekretær og kasserer.» (Boken nevner ikke Joseph Russell som visepresident.)

Da «Selskapet» ble «incorporated» rundt tre år senere, tiltrådte Charles Taze Russel som president. Han ble da «Selskapets» andre president om vi regner etableringen i 1881 som begynnelsen på «forlagsvirksomheten». Om en regner "the incorporation" som starten på "Selskapet" så var Russell den første presidenten. Historisk sett vil det dog være mest korrekt å angi etableringen i 1881 som starten på virksomheten.


Rundt et år etter etableringen, i fra omtrent 1882 begynte det å kjølne mellom Conley og Russell. Conley forlot «Selskapet» og den finansielle støtten fra ham ble også borte.

Conleys død Conley ble smittet av influensa (angitt i en nekrolog som "La Grippe") tidlig i 1897 og ble aldri helt frisk. Hans helse var relativt stabil frem til juni, da han fikk et tilbakefall, ettersom han sjeldent forlot sitt hjem. Han ble sengeliggende de siste ukene av sitt liv. På kvelden den 25. juli 1897 forverret tilstanden seg og han døde på morgenen. Han ble 57 år gammel. Begravelsen ble gjennomført i hans hjem i Pittsburgh.


William Henry Conley etterlot seg sin kone Sarah. Etter en periode med langvarig sykdom, døde Sarah Conley 1. oktober 1908. For å ære ektemannens minne, donerte Sarah Conley verdier for nesten $500,000 (tilsvarende rundt $13.62 millioner i dagens verdi) til Wylie Avenue Church og Pittsburg Bible Institute

Conley fikk aldri noen anerkjennelse for sitt arbeid som grunnlegger av «Zion's Watch Tower Tract Society», og det oppstod sannsynligvis en uoverensstemmelse mellom ham og Charles Taze Russell fordi Conley forlot «Selskapet», kuttet den økonomiske støtten og begynte å vanke i de presbyterianske menighetene som Russell hadde tatt avstand fra.


Omtale av Conley i litteraturen er så og si fraværende. Det eneste kjente tilfellet i tillegg til sitatet fra «Forkynnere av Guds Rike», er fra 1894 der Russell nevner et brev fra Conley ved kort å referere til ham som "medlem av den tidlige Allegheny Bibelstudentgruppen,» Ikke et eneste ord om deres tidligere samarbeid og Conley rolle som president og ikke minst finansiell støttespiller. Da Conley senere døde ble dette forbigått i stillhet og Conleys deltakelse som den første presidenten ble ikke nevnt med et ord i Selskapets litteratur, verken av Russell eller andre. Dødsfallene til Storrs, Stetson og Joseph Russell ble nevnt i litteraturen.


Russells ønske var åpenbart at Conley skulle elimineres fra historien og det var kun tilfeldigheter som medførte at historien ble kjent nittiseks år etter Conleys død. Barbours tildigere medredaktør, John Henry Paton, nevnte imidlertid Conleys bortgang i hederlige ordelag i bladet «The Worlds Hope».


Var Charles Taze Russell grunnleggeren av Jehovas vitner?

Da «Selskapet» ble etablert i 1881 var det ingenting som het «Jehovas vitner», og de feilaktige opplysninger som figurerer i mange oppslagsverk som forteller at «Russell grunnla Jehovas vitner» og «Russell var Selskapets første president» er enkelt sagt ikke helt korrekt.

Charles Taze Russell var med og etablerte «Selskapet» som hadde til hensikt å utgi bibler og bibelsk litteratur. Det var også i kjølvannet av hans virke at «Bibelstudentene» (The International Bible Students Association», forkortet IBSA) oppstod rundt 1910. Denne bevegelsen har eksistert fra den tiden og helt frem til vår tid. IBSA har egne nettsider, arrangerer møter og stevner, og bruker litteratur utgitt av Russell. De er svært opptatt av å formidle at de ikke er Jehovas vitner, og tar klart avstand fra Russells «arvtager» Joseph Franklin Rutherford. Se nettsiden internationalbiblestudents.com for mer informasjon.

Joseph Franklin Rutherford og tiden etter Russell En stund etter Russells død den 16. oktober 1916 overtok Rutherford som president i «Selskapet». Måten dette skjedde på skal jeg skrive om i en egen artikkel.


For første gang i historien om «Selskapet» så begynner det å bli viktig å skille «snørr og barter». Frem til Russells død så var «Selskapet» og det som fra 1910 ble kjent som «bibelstudentene» å betrakte som en side av samme sak. «Selskapet» var forlaget som utga litteraturen der Russell var en sentral skribent og «bibelstudentene» var de som eide forlaget representert ved direktører og medlemmene utførte salg av den litteraturen som ble produsert. Det ordet de brukte på seg selv var (og er) publishers.


Dette ordet forklares slik i oppslagsverket Oxford Languages:

noun: publisher; plural noun: publisher

a company or person that prepares and issues books and journals for sale.

Ordet knyttes vanligvis ikke til noen form for religiøs virksomhet og det finnes heller ingen bibelske referanser for denne oppgaven. Dette er et uttrykk fra forlagsverdenen og knyttes i hovedsak til det å selge bøker eller blader. Det samme gjelder ordet "kolportører" som var i bruk en stund.


Etter Russells død begynte det en prosess som skulle snu opp ned på alt. Det var ganske turbulent i perioder av Russells liv, men han ville nok snudd seg i graven om han visste alt som skjedde etter hans død.

Kort sagt kan det nevnes at det er flere detaljer rundt disse hendelsene som mildt sagt ikke kommer frem i Jehovas vitners litteratur. Da jeg begynte å undersøke dette mer grundig ble jeg svært overrasket over hvordan historien fremkommer i vår litteratur og hvordan «Selskapet» i dag ønsker å la dette fremstå, sammenlignet med den informasjonen som finnes om saken. Her mener jeg «Selskapet» presterer noe som er på grensen til historieforfalskning. Det finnes rett og slett to helt ulike versjoner om ser på de historiske hendelsene og leser Selskapets egen historie.


Det var Rutherford som etablerte begrepet Jehovas vitner og som på sett og vis startet en «ny» bevegelse som bygget videre på det Russell startet. Dette skjedde med finurlige juridiske krumspring for å overta forlagsvirksomheten og "Selskapet".


Dette var et smart trekk. Det var uroligheter, splittelser og religiøse uenigheter etter Russells død. Rutherford måtte finne på noe som samlet folk og ikke førte til flere splittelser og han løste dette elegant på et stevne i Ohio i 1931 da han etablerte sin "nye" religion; Jehovas vitner. Med dette oppstod det en lang rekke nye forståelser og tolkninger av Bibelen. Sammenligner vi "bibelstudentenes" lære og Jehovas vitners lære, så er det betydelige avvik og forskjeller.


Mer om overgangen mellom Russell og Rutherford kommer senere. De som har lyst kan jo lese "Facts for Shareholders" som ble utgitt i 1917 og som beskriver detaljert opptakten til det som videre skjedde: http://www.internationalbiblestudents.com/docs/1917_Facts_For_Shareholders.pdf


Dokumentet og sitatet nedenfor viser den kompliserte juridiske problemstillingen de skulle håndtere og den uroen og kampen som oppstod for å sikre seg "Selskapet".

"After the death of Brother Russell in 1916, J.F. Rutherford took control of the IBSA, acting in violation of Brother Russell's Will and the Watchtower Bylaws. By 1931 J.F. Rutherford had radically changed and reorganized the Watchtower into a different organization. He named his new organization "Jehovah's Witnesses," in order to distinguish it from the various groups formed by the 75% of original Bible Students no longer connected. Hundreds of these Bible Student congregations worldwide have continued to the present, thus constituting a continuation of the original IBSA. These Bible Students remain united in the original early Watchtower beliefs taught by Brother Russell." Ta også med i denne turbulente historien at bare to år senere i 1919, så skal Jesus altså ha "inspisert" alle verdens religioner og kommet til den naturlige konklusjon at "bibelstudentene" og "Selskapet" var de eneste som var verdige til å representere ham på jorden.

bottom of page