top of page

Statistikken sier alt?

Statistikk kan noen ganger være nyttig, men hva sier tallene oss egentlig?

Her er en sammenligning av to årsrapporter fra Jehovas vitner med ca 7 års mellomrom. Noen tall har gått opp og noen har gått ned. Hva betyr dette? Er Jehovas vitner i stor vekst, velsignet av Jehova verden over - eller sier tallenes tale noe annet?Rapportene, kort oppsummert: Antall som forsyner seg av emblemene har økt jevnt (fra rundt 2006), antall timer som brukes i tjenesten er redusert med nesten 200 millioner, antall bibelstudier er redusert med mer enn 2,8 millioner og "veksten" verden over har gått fra 1,8 til 1,3, altså en nedgang. Antall menigheter er redusert, antagelig som følge av "forenklinger" og sammenslåinger og flerbruk av Rikets saler. Gjennomsnittlig antall menighetsforkynnere som rapporterer tjeneste har økt med under en halv million på alle disse årene. Hjelpepionerer og pionerer har økt beskjedent i antall, men samlet (inkludert vanlige forkynnere) bruker de åpenbart mindre tid i tjenesten (?)

Forventet vekst: Om vi for enkelhets skyld legger til grunn at antall døpte forkynnere har ligget på rundt 250 000 hvert år (noen år litt mer, andre år litt færre) så skulle økningen ha vært betydelig høyere, kanskje opp mot 1,7 til 1,8 millioner på disse 7 årene. Det er altså anslagsvis 1,2 til 1,3 millioner døpte som ikke har fortsatt som forkynnere? Gjennomsnittet av forkynnere som rapporterer har åpenbart ikke økt i særlig stor grad på disse årene. Det kan tydes som at mange slutter å forkynne (eller forlater religionen).

Reell vekst: Antall døpte i 2016 og 2023 tilsvarer i gjennomsnitt kun cirka 2,2 personer per menighet verden over. Om vi tenker oss at mange av disse er barn av JV, så er antagelig veksten av voksne personer utenfor religionen, ganske beskjeden. Veksten i personer utenfor religionen er størst i "den 3. verden" (der folks økonomi er sterkt begrenset), men i hovedsak rekrutteres det fra "egne rekker i "vestlige" land.


Jeg har ikke sjekket opp og nedganger i alle årene melllom 2016 og 2023, og hvordan pandemien muligens kan ha påvirket tallene noe.


Sier rapporten noe om at organisasjonen ikke er i så stor vekst som de liker å gi inntrykk av?


Kanskje det en sammenheng med at Det Styrende Råd fra slutten av 2023 har gitt instrukser om at forkynnerne ikke lenger skal rapportere tiden som brukes i tjenesten? Det går rett og slett for dårlig?


NB! Tallene er hentet fra verdensrapportene fra 2016 og 2023, og gjelder tjenesteårene 2015 og 2022.

1 comentário


Når man sammenligner antall døpte med økning i antall forkynnere må man ikke glemme at folk dør også. Hos JV kommer man jo ikke inn i «folkeregisteret» ved fødselen, men i tenårene. Derfor er en livslengde ca. 15 år (antatt gj.sn. alder ved dåp) kortere enn vanlig.

Curtir
bottom of page