top of page

Hellige døde blir oppreist?

Det finnes Bibelske skriftsteder som selv det mest garvede Jehovas vitne og endog dets ledelse må streve voldsomt med å forklare. Eller skal vi si bortforklare? Snarere det siste.

I denne artikkelen (del 1) skal vi se nærmere på Matteus kap. 27, vers 52 og 53 om hendelser som skal ha skjedd etter at Jesus døde. Nedenfor er det gjengitt hvordan NWT, Greek Interlinear og Det Norske Bibelselskap gjengir disse versene.

Her gjengis det hendelser som mildt sagt ryster, ikke bare grunnvollene fra den gang det skal ha skjedd, men like opp til vår tid, ja nær sagt til enhver tid noen har lest og forsøkt å forstå denne beretningen. Og kanskje spesielt ryster dette Jehovas vitners evne til å forklare Bibelen, som skal være så enkel å forstå. Det finnes mange variasjoner og forsøk på å forklare det som er beskrevet i disse versene. Men de som sliter mest er jo de som opplever at dette strider mot deres egen tro.


Med andre ord: Jehovas vitner. At graver åpnes er én ting. Men når innholdet i gravene, hellige døde mennesker, kommer på banen og begynner å gå rundt i byen; ja, da kan det kanskje rakne litt i Bibelforståelsen for noen og enhver.


Fordelen med å lage sin egen Bibeloversettelse i slike tilfeller, er at man kan tviste litt om på ordene og legge til setninger for å tilpasse beretningen i samsvar med det en selv er overbevist om. Ja, i alle fall om en skal unngå å lese det bokstavelig fra den interlinjære oversettelsen eller de fleste andre oversettelser.


Selskapet Vakttårnet løser altså "problemet" elegant ved å skyte inn en ekstra setning i parentes i sin egen Bibeloversettelse, som "forklarer" hva som egentlig skjedde. (I alle fall hva de selv mener)


Se kopi av av NWT ovenfor og hør på denne (bort) forklaringen:

Matteus 27:52 : Etter at Jesus var blitt oppreist: Det som står i parentes, sikter til noe som skjedde på et senere tidspunkt. kom folk: Det greske verbet viser til et flertallssubjekt i hankjønn, nemlig til folk, ikke til de likene (intetkjønn på gresk) som er nevnt i vers 52. Det siktes tydeligvis til forbipasserende som så de likene som var blitt synlige på grunn av jordskjelvet (v. 51), og som gikk inn i byen og fortalte hva de hadde sett.

Når Selskapet Vakttårnet skriver "det sikter tydeligvis til" er det grunn til å være på vakt. Dette kan omskrives til: "Vi har ingen ide om hva som egentlig menes, men vi tolker det slik at det fremstår i samsvar med hva vi tror på".


Det å bruke grammatikk og analyser av det greske språk for å tilpasse beskrivelsene det en selv tror på er ganske drøyt. Men det er ikke en uvanlig kutyme for Selskapet Vakttårnet.


Hva er det Bibelen egentlig forteller i disse to versene? Om vi skal gå helt tilbake til det greske språk og forsøke å lage en oversettelse fra den greske interlinjære utgaven av Bibelen, kan versene gjengis slik:


"And the memorial vaults were opened and many bodies of having been put to reposed holy ones was roused (egerthe) and out coming of the memorial vaults after the rousing (egersin) of Him they came into the holy city and appeared to many". (Oversatt uten punktum og komma)


Første del (vers 52) forteller: gravene ble åpnet, og at mange av de hellige døde ble reist opp.


Andre del (vers 53) forteller: de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og deretter gikk inn i den hellige by.


Her forsøker Selskapet og så tvil om ordet "roused". De hevder at dette handler om å "bli oppreist", i betydningen av "å stå oppreist", men uten å bli vekket til live. De bruker ordene "kom fram", som leder tankene bort fra "oppreist" (som i "oppstandelse fra de døde"). De hevder at jordskjelvet kun medførte at gravene "ristet frem" de døde, men ikke vekket dem til live. Selskapet forklarer videre at "de" (som gikk inn i den hellige by) ikke sikter til de døde hellige, men til folk som "så hva som skjedde" og fortalte om dette i den hellige by. Det kan jo være interessant å merke seg at ordet "roused" som brukes om de hellige (gresk: egerthe) er det samme som brukes om Jesu´ oppstandelse (gresk: egersin). Ordene betyr i følge flere ordbøker (bl.a. Bible Hermeneutics) det samme, og sikter til å bli oppreist fra døden og ikke til det å "stå oppreist". Er det ikke da logisk å trekke en slutning om at det handler om å bli oppreist fra de døde, i begge tilfeller?


Det finnes heller ikke noe i ordlyden her som tyder på at "de" sikter til noen andre enn "de hellige" (altså de som var døde, men som ble oppreist). "De" (oppreiste) kom ut av gravene, og "de" (oppreiste) gikk inn i den hellige by og viste seg for mange. Med mindre man vil fornekte at det er en oppstandelse som har funnet sted, og det benekter jo Selskapet Vakttårnet. Hvorfor? Fordi det strider mot deres forståelse av Bibelen. Da trengs det omskriving og bortforklaringer. Som Selskapet gjør i dette tilfellet.


Skal en lese det som står bokstavelig, så ble "kroppene til hellige" oppreist (hvem i all verden kan dette sikte til?), og de (hellige) oppholdt seg i oppreist / oppstanden tilstand i gravene inntil etter at Jesus ble oppreist fra de døde - og deretter gikk de (hellige) inn i den hellige by og viste seg for mange. Beskrivelsen av at de gikk inn i den hellige by, betinger at de må ha blitt oppreist fra de døde. Slik blir skriftstedene lest og tolket av mange, uten at det gis endelige konklusjoner.


Disse skriftstedene har vært gjengangere i "Spørsmål fra leserne" og artikler i bladene, og Selskapet har har tidligere forklart det slik (For eksempel: w90, 1.9,. s.7)

Hvem var de som «gikk inn i den hellige by» en god stund senere, nemlig etter at Jesus var blitt oppreist? De legemene som kom til syne, forble livløse, og Matteus må derfor ha ment personer som besøkte gravene og brakte nyheten om det som hadde skjedd, med seg til Jerusalem. Måten New World Translation gjengir disse versene på, bidrar således til en dypere forståelse av Bibelen og forvirrer ikke leserne med hensyn til oppstandelsen.

Det er så enkelt altså? "Matteus derfor ha ment". NWT bidrar etter eget utsagn til en dypere forståelse av Bibelen og forvirrer ikke leserne sine! Beretningen i Matteus kap. 27 skaper åpenbart en brist i Jehovas vitners forståelse av oppstandelsen, og da må det en ørliten "justering" til (med innskutte bisetninger i Bibelen) for å forklare hva som egentlig ha skjedd, og hva Matteus ha ment. Da sies det at "legemene forble livløse", og at det Bibelen antyder, (at de ble oppreist og gikk omkring) i virkeligheten ikke har skjedd.


Men vent nå litt: Hvorfor er en såpass oppsiktsvekkende hendelse ikke beskrevet andre steder i Bibelen? For eksempel i de tre øvrige evangeliene? Oppstandelse av hellige mennesker som vandrer omkring til syne for folk flest i den hellige by må ha vært en hendelse som burde få de øvrige evangelistene og Bibelskribentene forøvrig til beskrive det i detalj! Historikere også. Et av Bibelens større mirakler! Men her kun nevnt som en bisetning, en bagatell i et av evangeliene, oversett av alle andre. Kanskje burde Selskapet ha vinklet det annerledes? Kan det ha vært symbolsk ment, som en allegori for Matteus sin regning og at hans beskrivelse ikke har skjedd i virkeligheten? Hva sier andre kilder? Wikipedia (oversatt fra Engelsk) forklarer det slik:

Det er ingen parallelle opptegnelser om denne hendelsen i andre evangelier eller samtidige dokumenter, og beretningen i Matteus har ikke nok detaljer, for eksempel er det ikke gitt noen forklaring på forsinkelsen mellom åpningen av gravene på Jesu dødsdag og tilstedeværelsen til oppreiste hellige mennesker i Jerusalem etter Jesu oppstandelse, så historien er hovedsakelig tatt for sin ganske klare symbolikk.

Den Engelske nettsiden Bible Ref. kommer med denne forklaringen:

Disse to versene er gjenstand for mye større kontroverser om den nøyaktige betydningen og bokstaveligheten av innholdet. Det har blitt fremført argumenter for at disse versene er innsettinger i originalteksten. Andre antyder at dette er en rent symbolsk referanse. Noen sier at de "ikke engang" er symbolske, og uttalelsen er laget rent poetisk av Matteus. Den mest fornuftige tolkningen, uansett om den er utfordrende, er å lese disse som en rett frem og bokstavelig del av fortellingen.

Konklusjonen? Ingen vet egentlig hva som har skjedd. Vi må ta Matteus´ ord for det eller se på det som ikke-historiske hendelser. Som symbolikk. Men vi vet jo ikke engang hvem Matteus var, eller om han i det hele tatt skrev det evangeliet han er tilskrevet i Bibelen. Bibelforskere stiller seg tvilende til om han skrev evangeliet og mener det er skrevet av en anonym skribent, tuftet på et eller to av de øvrige evangeliene. (Markus og Lukas). Det kan være en bitter pille å svelge for mange - og da finnes det nærmest uendelige muligheter for å tolke og omskrive innholdet til støtte for ens egne religiøse oppfatninger.


Del 2 kommer senere og omhandler et annet "mystisk" Bibelvers.

Comments


bottom of page