top of page

Den verste straffen

Hva kan kalles "det verste man kan utsette et menneske for"? Hva ville du ha satt øverst på listen? Man kunne kanskje tenke seg at tortur, drap eller fysiske påkjenninger ville komme på toppen av en slik liste, men slik er det ikke nødvendigvis.


I denne artikkelen kan du lese mer om hvorfor sosial isolasjon er en så stor påkjenning:

I en artikkel på nettstedet sykepleien.no uttaler professor Dag Olav Hessen følgende: "Å være frarøvet fellesskapet kan oppleves som hardere enn å miste høyrehånda."


Han forklarer videre: "Det er traumatisk å oppleve å bli utstøtt av det gode selskap. Mennesker er ikke den eneste art som er sosial, men isolasjon rammer oss også rent eksistensielt. Der andre dyr vil føle ubehag, vil vi i tillegg føle tap av menneskeverd og identitet."


Noe av det samme bekreftes i en artikkel på NRK.no i forbindelse med fotografene Niclas og Magnus som ble kidnappet i Syria. Her følger et utdrag fra artikkelen:

Kopi av artikkel på NRK.no
Kilde: NRK.no

MARERITTENE I FANGENSKAP HANDLET IKKE OM FRYKTEN FOR DØDEN

Utsatt for trusler om en brutal tortur og død fra sine kidnappere, forteller Niclas at det ikke var dette i første rekke som plaget ham mest og som han hadde mareritt om. Nei, det var tanker om det å bli forlatt, og at ingen ville vite av ham - om han noen gang fikk vende tilbake til sitt hjemland.


Det hersker liten tvil om at det å bli skjøvet ut, utenfor felleskapet, er en ekstrem påkjenning for mennesker. Å kalle sosial isolering for den verste avstraffelsen er ingen overdrivelse. Metoden benyttes effektivt som en sikker måte å bryte ned et menneske.


SOSIAL ISOLASJON HOS JEHOVAS VITNER

Denne tilstanden lever mange tidligere Jehovas vitner med hver dag. Sosial isolering innenfor Jehovas vitners organisasjon, kalles ekskludering eller utstøtelse. Man kan komme i en slik ugunstig posisjon ved å bryte menighetens regler - eller for noe så enkelt som å tro på noe annet enn det man er lært opp til å tro på innen menigheten.


Et Jehovas vitne som benytter seg av "tros- og religionsfrihet" (Se sitat lenger ned fra FN konvensjonen) og slutter å være et Jehovas vitne - vil automatisk bli straffet med ekskludering. En slik straff medfører en umiddelbar utfrysning. Familie og venner instrueres til å overse deg, se bort når man møtes på gaten og ikke under noen omstendighet hilse eller vise vennlighet og normal "folkeskikk".


Jehovas vitner mener en slik praksis kan forsvares ut i fra Bibelen. (Dette er belyst i en artikkel på denne bloggen)


EN ORDNING SOM SKADER MENNESKER OG SPLITTER FAMILIER

Det mest grufulle ved Jehovas vitners tolkning av Bibelen, er når en slik praksis rammer familier. Det er en kjensgjerning at mange barn innvier seg til organisasjonen i svært ung alder - og tar en avgjørelse som vil være av livslang varighet. Lenge før de er myndige, kan bestemme over andre typer forpliktelser de får som voksne - så knytter de seg til en organisasjon - hvor det i praksis er umulig å komme seg ut, om man skal unngå å miste kontakten med foreldre og det sosiale nettverket.


Dersom det skulle skje senere i barnets liv, at de blir voksne og bestemmer seg for ikke å leve som Jehovas vitner - så instrueres foreldrene til å unngå kontakt med barna. Dette innebærer normal kontakt i hverdagen, det å spise samme eller gjøre andre familiære ting sammen.


Sosial isolering er en grufull straff, og Jehovas vitner brukes en slik straffemetode for alt det er verdt. De utsetter mennesker for påkjenninger som beskrives som verre enn tortur og ekstreme fysiske påkjenninger.


ER SOSIAL ISOLASJON SOM STRAFF EN BIBELSK ORDNING?

Er du et Jehovas vitne som leser dette, så anbefaler vi deg å undersøke om denne måten å behandle mennesker på, virkelig kan forsvares ut i fra Bibelen. Vi oppfordrer deg til å bruke ditt skjønn, din vurderingsevne og dine egne tanker for å finne ut om Vakttårnets tolkninger er i samsvar med Bibelen. Du kan også stille deg spørsmålet om Jesus noen gang viste ved eksempel eller handlinger, at man skulle behandle mennesker slik.


Det mest fremtredende eksemplet Jesus gav, var i lignelsen om "Den fortapte sønnen". Skal man anvende prinsippet i denne historien som eksempel, så vil utfrysning og utestengelse av familiemedlemmer være utenkelig. Faren til den bortkomne sønnen, viste ved sine handlinger at hans kjærlighet og omfavnelse var uavhengig kunnskapen om at sønnen hadde syndet og sløst bort sin arv. Vi anbefaler å lese lignelsen, og legge merke til rekkefølgen av hendelsene og motivene hos sønnen og faren.


SELSKAPETS PRAKSIS BRYTER MED FN KONVENSJON NR 18

Vi mener Selskapet Vakttårnet bør endre sin brutale praksis, og innrette seg etter de internasjonale konvensjonene de selv søker støtte i. Artikkel 18 i FN konvensjonen sier følgende:

"Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer."


Denne rettigheten ønsker Jehovas vitner og Selskapet Vakttårnet for sin egen del - men de gir ikke enkeltmedlemmer i organisasjonen den samme rettigheten - uten å utsette tidligere medlemmer for den verst tenkelig avstraffelse: Sosial isolasjon. Med dagens ordning tjener det ikke til annet enn en mental utpressing, og som et middel til å forsøke å tvinge folk tilbake til menigheten, for å oppheve straffen.
Comments


bottom of page