top of page

Den tredje himmel

I del 2 av "Bibelske bortforklaringer" skal det handle om de første versene i 2. Korinter kapittel 12.

Det står å lese slik: 2 Jeg kjenner et menneske som er forent med Kristus, og som for 14 år siden ble rykket bort til den tredje himmel – om det var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det. 3 Ja, jeg kjenner et slikt menneske – om det var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det – 4 som ble rykket bort til paradiset og hørte ord som ikke kan sies, og som et menneske ikke har lov til å uttale. 5 Et slikt menneske kan jeg være stolt av, men jeg vil ikke være stolt av meg selv, unntatt av mine svakheter.Den godeste apostelen Paulus kunne få sagt det. Han hadde sine synspunkter om alt fra kvinners plass i menigheten (om deres rett til å si noe, hvordan de skulle kle seg og en rekke andre svært spesifikke instruksjoner som burde få moderne kvinner til å steile på stilletthælene). Men han hadde også tydelige ideer om en rekke andre temaer som mildt sagt ikke passer særlig godt inn i den moderne verden. Hans ord brukes likevel for alt det er verdt av Selskapet Vakttårnet, og bidrar til den harde linjen Selskapet har i dag (f.eks. når det gjelder det å fryse ut tidligere medlemmer, familiemedlemmer osv.)


I det nevnte brevet til Korinterne kommer Paulus med uttalelser som får leserne til å undre seg over hva han egentlig mener. Kristne og religiøse i dag (ansett av Selskapet som en del av falsk religion) er rett og slett ikke helt sikre. For oss som er kjent med Jehovas vitners teologi og Bibelforståelse kan disse ordene fra Paulus virke forvirrende, sett i lys av Selskapets lære. Så la oss høre hvordan Selskapet kommer på banen for å oppklare tankene våre rundt dette spesielle temaet.


Det er spesielt uttrykkene "tredje himmel", "rykket bort til paradiset", "ord som ikke kan sies" og "ord som et menneske ikke har lov til å uttale" som utgjør det uforklarlige i bibelversene. Disse tingene samlet og hver for seg får det til å skurre skikkelig, sammenlignet med Jehovas vitners lære.


Rykket opp, rykket inn i eller rykket bort?

Det er interessant å se hvordan noen få oversettelser bruker ordet "rykket bort" i stedet for "rykket opp" eller "rykket inn i". De to sistnevnte er mest nærliggende sett i lys av grunnteksten. Grunnteksten sier "direkte oversatt" i vers 2: "ble rykket opp til tredje himmel", mens i vers 4 er ordlyden litt annerledes, slik at setningen lyder: "ble rykket inn i paradis". Det er variasjoner på hvordan ulike oversettelser gjengir dette. Selskapet bruker imidlertid "rykket bort" i gjengivelsen av begge versene. Hvorfor?


Ett og samme sted?

Det Paulus skriver kan få noen til å tenke at "den tredje himmel" og "Paradiset" er ett og samme sted, et sted han ble rykket opp og inn i. Går det an å komme frem til en annen konklusjon etter å ha lest versene?Ja, selskapet nyanserer dette slik at det harmonerer bedre med sin egen lære om at Paradiset er jordisk, og ikke himmelsk. Da trengs det forklaringer. Eller bortforklaringer, rettere sagt.


I del 1 av dette "symposiet" nevnte vi hvordan Selskapet bruker uttrykket "må tydeligvis ha ment" når de føler seg på tynn is og ikke egentlig vet noe som helst. Det gjør de også i dette tilfellet. La oss lese hva de skriver som forklaring til disse versene, og for ordens skyld; understrekingene og parentesene er gjort av oss:

den tredje himmel: I Bibelen kan ordet «himmel» sikte til den fysiske himmelen eller til den åndelige himmelen, det stedet der Jehova og hans engler bor. Men ordet kan også sikte til et styre, både menneskers styre og Guds styre. (Sier hvem?) Her beskriver Paulus tydeligvis en åpenbaring av noe framtidig, en åpenbaring han fikk i et syn. Av og til sier Bibelen noe tre ganger for å angi intensitet eller større styrke. (Sier hvem?) Det ser derfor ut til at «den tredje himmel» som Paulus så, var det aller beste styret, Guds messianske rike, den himmelske regjeringen som består av Jesus Kristus og hans 144 000 medregenter. (Sier hvem? Jo, Selskapet Vakttårnet) paradiset: Det greske ordet parạdeisos forekommer tre ganger i De kristne greske skrifter. Lignende ord finnes både på hebraisk (pardẹs og på persisk (pairidaeza). Grunnbetydningen av alle de tre ordene er en vakker park eller parklignende hage. I sammenhengen her kan ordet «paradis» bety forskjellige ting. Paulus kan ha siktet til (1) det bokstavelige paradiset som jorden skal bli i framtiden, (2) den åndelige tilstanden som Guds folk vil oppleve i den nye verden, eller (3) forholdene i himmelen. Paulus sier at et menneske ikke har lov til å snakke om slike ting, for den gangen var Guds tid ennå ikke inne til å åpenbare detaljene om hvordan Hans hensikt skulle bli gjennomført.

Her brukes "beskriver tydeligvis", "ser ut til" og "kan ha siktet til" litt om hverandre. Leseren manipuleres til å trekke slutninger i den retningen Selskapet Vakttårnet ønsker og som passer sømløst inn i deres egen teologi. Ordet "grunnbetydningen" avvæpner alle motargumenter, siden Jehovas vitner flest ikke er kjent med Bibelens orignalspråk. Motargumenter er jo i alle tilfeller nytteløse, ettersom konsekvensene er betydelige. Hvem våger?


Kunne Selskapet Vakttårnet like godt ha innrømmet at de ikke forstår noe som helst av det Paulus fortalte? Kunne de sagt (som enkelte andre religiøse): "her er vi ikke helt sikre på hva Paulus egentlig mente"? Nei. For Jehovas vitner er ordet Paradis uløselig knyttet til tanken om Edens hage (det tapte paradis) og en fremtidig tilstand for Jehovas vitner i et jordisk (gjenopprettet) Paradis. Dette er hjørnesteinen i deres lære. De kommer derfor med påstander som rett og slett er tatt ut av løse luften for å få Paulus´ ord til å "passe" med deres egen teologi.


Til tross for at Paradiset er menneskehetens (les: Jehovas vitners) fremtid, nevnes det kun tre ganger i Bibelens greske skrifter, hvorav et av dem er akkurat det Paulus er sitert på. De to andre er da Jesus fortalte "røveren" som hang ved siden av ham på "torturpælen" at han skulle være med Jesus i Paradis, og den tredje gangen er i Åpenbaringsboken 2: 7: "Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis." (Livets tre omtales også i den aller første delen av Bibelen... det var det andre treet som Gud håpet at Adam og Eva ikke skulle spise av, etter at de hadde spist av den forbudne frukt på Kunnskapens tre) Til å være fundamentet for menneskenes fremtid er det besnærende lite som er nevnt om akkurat dette i Bibelen, altså Paradiset.


Kan ordet Paradis sikte til noe annet? Kan det være symbolsk? Kan Paulus´ ord være en beskrivelse av noe som kolliderer kraftig med Jehovas vitners lære? Kan han ha sett syner om den tredje himmel som også er "Guds Paradis"? (Eller som et litt mer kontroversielt alternativ, kanskje mer sannsynlig: kan han ha vært på en "trip" av et eller annet slag, spist fleinsopp, alruner eller annet som har fått tankene og synene til å løpe løpsk?)


De fleste andre religiøse tilnærminger til disse bibelversene er betydelig mindre bombastiske enn det Jehovas vitner og Selskapet Vakttårnet fremlegger. Ordlyden "vi kan ikke være sikre" går igjen, og de fremstår som langt mer ydmyke og har en tilnærming til disse versene som forteller oss at de rett og slett ikke vet alt om hva Paulus kan ha ment. Det ser ut til at de fleste andre religiøse forklaringer handler om at den første himmel er den vi kan se, altså der fugler flyr og vi kan visuelt skue. Den andre himmel sikter til universet, og delvis utenfor vårt normale synsfelt. Den tredje himmel sikter til der "Gud oppholder seg". Og det samsvarer med det Paulus egentlig beskriver: Den tredje himmel og Paradis (Guds Paradis) er et og samme sted.


Kan det være så enkelt? Kan det være at Paulus fikk et syn som rett og slett fortalte sannheten i Bibelen? At den tredje himmel (der Gud befinner seg) også er det samme Paradiset som Jesus ville ta med røveren til, og som Paulus ble rykket opp til - samt hvor "Livets tre" befinner seg? (Oppsummert de tre gangene ordet Paradis er nevnt i "Det nye testamentet") At det ikke i det hele tatt handlet om et jordisk Paradis, men er ment som himmelsk, symbolsk og uttrykker menneskenes håp og fremtid?


Vi har naturligvis ikke svaret på dette. Poenget med det hele er å vise at Jehovas vitner søker å tilpasse bibelvers ved små justeringer i oversettelsen NWT og "forklare" disse slik at de samsvarer med deres egen teologi - selv når bibelversene er uforklarlige og uforståelige.


Temaet har vært drøftet i Jehovas vitners litteratur i spalten "Spørsmål fra leserne" med jevne mellomrom. Søk på JW.org viser spalten fra 1973 og 1984, men også i ulike Vakttårnartikler er tema berørt. Forklaringen har stort sett vært den samme, men i eldre utgaver så har forklaringen fra Selskapet vært mer kompleks og omfattende.

Comentários


bottom of page