top of page

Ekskludering

Det er ingen tvil om at enkelte deler av Jehovas vitners lære skaper debatt og sinne hos mange utenforstående. Jehovas vitner hevder på sin side at "vi følger bare Bibelen". Mange lurer på om enkelte av tolkningene av Bibelen som Selskapet står bak har en annen hensikt, spesielt når man kommer til det ømtålige temaet ekskludering og utfrysning av tidligere medlemmer.

​Ingen vei ut?

Når man først har blitt medlem i Jehovas vitner ved å innvie seg og symbolisere dette med dåp, så kan man trygt si at det er ingen vei ut. Det er naturligvis ingen som nekter noen å forlate trossamfunnet, men konsekvensen for den som gjør det er meget stor. Ingen av menighetens medlemmer har lov til å ha kontakt med en som har blitt utstøtt (ekskludert) eller som har meldt seg ut (ekskludert seg selv). Dette går så langt som at medlemmene ikke skal pleie sosial omgang med den som går ut, ikke hilse på vedkommende og ikke prate med vedkommende.

Konsekvensen

Den som går ut mister sine venner og trosfeller i menigheten. Disse strenge reglene gjelder også for foreldre som har barn som forlater trossamfunnet, så lenge barna ikke bor hjemme. Da kan man beholde de familiære båndene, men unngå "åndelige tema" med dem som har forlatt "Sannheten". Flytter barnet hjemmefra, så skal kontakten reduseres til et absolutt minimum. I praksis betyr dette at man ikke tar kontakt med mindre det er prekære omstendigheter (begravelser, arveoppgjør osv) - men at vanlig omgang som familiemedlemmer opphører. Man skal ikke engang spise sammen med sine barn.

Hvorfor så streng straff? Hensikten med denne strenge straffen er å motivere den utstøtte til å vende tilbake til menigheten. Når det gjelder barn, så må man huske at det ikke er uvanlig at barn langt under myndighetsalder døper seg og blir "fullverdige medlemmer" av menigheten. Man kan stille seg spørsmål som: Forstår barna egentlig hva de gjør? Er de modne nok til å foreta en slik avgjørelse som skal følge dem for resten av deres liv, og som kan få så ekstreme konsekvenser om de skulle finne på å skifte mening senere?

Det finnes dessverre mange triste eksempler på familier som har gått i oppløsning og hvor det er stor sorg på grunn av måten Selskapet pålegger menighetens medlemmer å agere overfor utstøtte.

Utestengelsesgrunner

Det er også verdt å merke seg at man kan bli utstøtt for flere forhold som bryter med det de mener er Bibelske prinsipper. Røyking og det som kalles seksuell umoral er de vanligste grunnene til at man blir utstøtt. En annen vanlig grunn er om man uttrykker kritikk overfor Selskapet, og dette sidestilles med å kritisere Jehova Gud. Om man ikke trekker tilbake kritikken eller endrer levemåte så vil et utvalg av eldstebrødre behandle saken, og avgjøre skjebnen til den tiltalte. Man blir da stilt for et såkalt "dømmende utvalg", og tre "modne eldste" behandler saken. Dette kan minne om en rettssak, selv om den tiltalte ikke kan ha noen forsvarer eller føre vitner for sin sak.

Endring i læren

Organisasjonen har ikke alltid vært for utstøtelser. Frem til 1952 så ble ikke dette praktisert, men ansett å være en uting som denne sanne religion ikke skulle befatte seg med. Senere ble dette endret. Frem til rundt 1980 så var det heller ikke noe forbud mot å hilse på dem som hadde trukket seg, men dette ble strammet inn og fra omtrent den tiden skulle de behandles på samme måte som de utstøtte.

Hensikten med utfrysing

Det er en ganske vanlig oppfatning for utenforstående at utstøtelsespraksisen med den tilhørende utfrysningen er en måte å "tvinge" medlemmer tilbake på. Det er ekstremt tøft å gjennomgå en slik prosess der venner, familie og dem som står deg nærmest plutselig skal behandle deg som om du ikke eksisterer. Det finnes eksempler på enkelte som har tatt livet sitt i kjølvannet av en slik opplevelse, og det er mange som får psykiske problemer når de opplever å stå alene og miste alt.

Problemer i ettertid

Utstøtelsen og utfrysningen er spesielt ille for dem som, til tross for å bli behandlet dårlig av menigheten og nærmeste familie, fremdeles tror at de har blitt stengt ute fra den eneste sanne religion. De vil ofte ha problemer med å etablere noe nytt nettverk, av frykt for å komme i kontakt med "verdslige" som anses som dårlig omgang. Resultatet er at man ofte ikke ser noen annen løsning enn å "angre" og søke om gjenopptagelse i menigheten - selv om man i enkelte tilfeller ikke engang har gjort noe galt og bare fulgt sin samvittighet.

Er praksisen med å fryse ut f.eks. egne barn Bibelsk?

Jehovas vitner mener det, men det finnes mange gode argumenter mot et slikt syn og stadig flere medlemmer stiller seg undrende til denne strenge praksisen, og er "illojale" mot organisasjonen ved å ikke gjennomføre utfrysning av egne barn. Organisasjonen kommer derfor med sterke og gjentagende påminnelser om farene ved å være "illojale mot Jehova", og de som ikke er så nøye på dette risikerer reaksjoner fra menighetens eldste.

Instrukser fra Selskapet

Selskapet viser i flere videoer at foreldre ikke engang skal svare på telefonen eller på tekstmeldinger fra utstøtte barn. Her refereres det til videoer som ble vist på sommerstevnet 2016. Utestengelsen er ikke tidsbegrenset og er ment å vare livet ut dersom ikke personen vender tilbake til "den sanne tro". Dersom foreldrene skulle vise medynk og allikevel ha litt kontakt med barna, vil de risikere å bli utestengt selv og i alle fall bli ansett for å være illojale mot Jehova.


Praksisen er i strid med menneskerettighetene Til tross for at Jehovas vitner klynger seg til menneskerettighetene når det gjelder sin egen rett til religionsfrihet, så krenker de de samme rettighetene for sine medlemmer.

bottom of page