top of page

Begynnelsen på slutten?

I motsetning til den organisasjonen vi her omtaler, er vi svært forsiktige med å bidra til spådommer om tider og stunder. Det er likevel grunn til å stille spørsmålet: Er Jehovas vitner som organisasjon og religion slik vi kjenner den i dag, i ferd med å nærme seg slutten?


Det er flere ting som skjer i organisasjonen og blant medlemmene som indikerer at det er endringer på gang, og at organisasjonen kan bli tvunget til å skifte kurs for å overleve. Jeg skal belyse en del av disse faktorene i denne artikkelen.


Økonomi

Grunnmuren i Jehovas vitners organisasjon handler om penger og eiendommer. Organisasjonen opplever søksmål i flere deler av verden på grunn av deres policy om håndtering av seksuelt misbruk av barn, og som nylig her til lands - som følge av krenking av barns rettigheter. En av de første som våget å gå til søksmål mot Jehovas vitner var Candace Conti, som vant frem i retten og ble tilkjent en historisk stor økonomisk erstatning. Senere har det vært stor oppmerksomhet i ytterligere rettssaker hvor Jehovas vitner er dømt. Noen av sakene er løst ved forlik, og det er ukjent hvor store summer organisasjonen har brukt for å betale ut erstatninger. De beløpene som blir brukt på rettssaker og eventuelle forlik kjenner vi ikke til, men det er grunn til å forstå det slik at det er enormt store summer det er snakk om. Denne situasjonen i kombinasjon med en mer lunken holdning i givergleden blant medlemmer i Jehovas vitner medfører at pengestrømmen går i feil retning for dem. Dette er også uttalt i en av episodene på JW Broadcasting (Mars 2015), der Stephen Lett uttalte: "Det er mer penger som går ut av organisasjonen enn det som kommer inn". Har dette bedret seg på disse 9 årene? Utgiftene har i alle fall ikke blitt mindre med stadig større byggeprosjekter og et ukjent antall rettssaker de taper. Fra vårt eget land kjenner vi til at Jehovas vitner brukte rundt 5 millioner kroner på advokater i rettssaken mot den norske stat, der de forsøkte å få ugyldiggjort avgjørelsen som var fattet i forbindelse med avregistrering som trossamfunn og at de mistet statsstøtten. Siden de tapte saken mot staten ble de i tillegg idømt å betale statens saksomkostninger på rundt 1,1 millioner kroner. Veksten hos Jehovas vitner i dagens verden skjer ikke i den "vestlige verden" der folk har god økonomi og midler til å betale bidrag, men i fattige land med lavt utdanningsnivå og begrensede økonomiske midler. På sikt er dette en svært uheldig utvikling for Jehovas vitners organisasjon og dets evne til å opprettholde den daglige driften. Det er ingen overdrivelse å si at økonomi spiller en avgjørende rolle i muligheten for fremtidig drift.


Endringer i lære og innhold

Bare de siste 15-20 årene har det skjedd flere store endringer i Jehovas vitners lære og forståelse av Bibelen. Noe av dette er naturlig nok knyttet til endringer de er tvunget til å gjennomgå, f.eks i forståelsen om begrepet "generasjon". Men det har vært gradvise endringer også på andre områder. Jehovas vitner har gått fra å være en bevegelse som var opptatt av dyptgående bibelforståelse til å bli mer likt TV evangelister hvor fokus på suggesjon og følelser har blitt mer fremtredende. Det intellektuelle innholdet har blitt senket til "infantilt nivå" og ser ut til å være rettet mot mennesker med lavt utdanningsnivå. Utgivelsen av litteratur er også dramatisk redusert, og det lille som blir utgitt er stort sett "same shit, new wrapping". I et forsøk på å nå frem til et yngre publikum har de faste innslag hver måned med musikkvideoer som har et svært "verdslig" preg (ligner veldig på dagens popmusikk), innslag med preg av "sosiale medier" og en frisk tone som skal appellere til målgruppen. Det samme kan sies om møtene. Rikets sanger som tidligere hadde et mer hymnelignende preg er erstattet med moderne komposisjoner med rytmer og akkordprogresjoner som ligner mer på nåtidens popmusikk. Møtene har også blitt kortere, som f.eks. det offentlige foredraget som nå holdes på rundt 30 minutter. Hele konseptet er pakket inn i et mer forenklet format hvor massesuggesjon og følelser spiller en mer sentral rolle enn før.


Medlemmene som er "inne, men ute" En stadig voksende gruppe innad i organisasjonen er de som er "fysisk inne, men mentalt ute" og kun beholder sin tilhørighet av frykt for å miste nettverk av venner og familie. Hvor mange av de rundt 8 millioner medlemmer på verdensbasis som har forstått "sannheten om Sannheten" er umulig å vite. Det er gode grunner til å tro at organisasjonens ledelse er godt klar over tilstanden. En av de siste endringene organisasjonen har kommet med som gjelder rapportering av felttjeneste ser ut til å være en gavepakke for denne omtalte gruppen. Før var det nøye opptegnelser om timer, levering av litteratur, gjenbesøk og så videre - men som nå erstattet av et enkelt skjema der medlemmene kun skal huke av for om de har hatt noe aktivitet i forkynnelsen. Denne endringen vil ta presset av skuldrene for mange som har kviet seg for å gå fra hus til hus, og som nå i praksis kan "sluntre unna" og likevel ha status som forkynnere i menigheten. Det er grunn til å anta at dette ukjente antall forkynnere som henger med av "feil motiver" sannsynligvis ikke er de som ønsker å bidra mest økonomisk til organisasjonen.


Rekrutteringen av nye medlemmer

I de landene organisasjonen ønsker seg nye medlemmer (økonomisk sterke land) så er også informasjonstilgangen svært god. Det er grunn til å tro at de fleste som får tilbud om å bli med i et trossamfunn ønsker å gjøre noen eksterne undersøkelser, og bruker internett på akkurat samme måte som før de skal besøke en restaurant eller kjøpe seg en ny bil. De sjekker "omtaler" og vil høre andres erfaringer. Hva skjer når et potensielt nytt medlem googler Jehovas vitner og hører om andres erfaringer, i førstehånd fra de som har vært medlemmer? Hva skjer når de får vite om "shunning" (utfrysning av tidligere medlemmer), synet på medisinsk bruk av blod og organisasjonens håndtering og tildekning av seksuelle overgrep mot barn? Hva skjer når informasjon om Selskapets økonomi og sterke interesse for eiendomshandel kommer frem? Hvordan kan man opparbeide tillit til en organisasjon som åpenlyst lyver under ed i rettssaker? Rekrutteringen i utviklede land er på katastrofenivå for organisasjonen, og handler i hovedsak om de få av barn og unge som tar samme valg som foreldrene. I underutviklede land oppleves det inntil videre vekst, men det er ikke nødvendigvis et økonomisk gode for organisasjonen. Etterhvert vil internett og mulighetene for å skaffe nyansert informasjon om Jehovas vitner bli tilgjengelig også i denne delen av verden.


Den oppvoksende slekt

Den eldre garde i organisasjonen er i ferd med å bli stadig eldre og vil naturlig nok dø ut med årene. Det vil komme et generasjonsskifte hvor andre og tredje generasjon i organisasjonen vil velge bort foreldres og besteforeldres valg av religion. Organisasjonen er på desperat jakt etter yngre krefter som kan overta lederroller i lokale menigheter og tviholde på de som allerede er i menighetene. Etter hvert som tiden går vil det bli mer og mer tydelig at Jehovas vitner ikke skiller seg nevneverdig ut fra andre religioner, informasjonsflyten rundt organisasjonen vil øke, flere medlemmer vil bli inaktive og flere vil se at konsekvensene av å forlate organisasjonen ikke er i nærheten av hva de ble fortalt.


De som forlater organisasjonen

Mange av de som som velger å gå ut, klarer ikke å tie om sine opplevelser. På sosiale medier, TikTok, diskusjonsforum og i andre kanaler vokser det frem en bevegelse som ønsker å fortelle om egne opplevelser og hvorfor de har forlatt organisasjonen. De vet at Jehovas vitner leser "kritikk av Jehovas organisasjon" selv om ledelsen i organisasjonen på det sterkeste advarer mot slikt. I dagens verden trenger man ikke i skam og frykt oppsøke nærmeste bibliotek for å lese "frafalnes propaganda", men få det servert på nettbrettet, mobilen eller PC´en uten at noen trenger å vite hva som leses. Mange av de som presenterer seg som tidligere medlemmer og forteller sine historier har hatt ledende roller i organisasjonen som eldste, pionerer, betelitter eller høyere opp i hierarkiet. Eller de har vært vanlige forkynnere. Felles for dem er at de har oppdaget "sannheten om Sannheten". De presenterer sin side av saken, de fleste av dem på en rolig og sympatisk måte, og fremstår ikke slik som organisasjonen svartmaler dem. Med saklighet, gode argumenter, troverdighet og ærlighet når de frem til et stort antall mennesker - inkludert dem som allerede er Jehovas vitner. En slik form for aktivisme vil på sikt virke svært negativt for organisasjonen, og det gjøres stadige forsøk fra Jehovas vitners side å stanse enkelte slike kanaler.


Tillitsproblemer

Skal vanlige mennesker i menighetene forventes å få tillit til en organisasjon og dets ledelse som åpenlyst lyver og fordreier sannheten under ed i rettssaler? Som et eksempel kan nevnes den rettssaken som ble avholdt i januar 2024 her til lands: Der påstod Jehovas vitner gjennom sine advokater at det ikke ikke finnes regler eller instrukser til medlemmene om hvordan de skal behandle tidligere medlemmer. Staten som motpart la frem beviser fra Jehovas vitners egen litteratur som klart viser at det finnes slik instruksjoner, hvorpå Jehovas vitner og deres advokater mener at innholdet i religiøs litteratur IKKE kan brukes som bevis i en rettssak, og at staten ikke har rett til å tolke religiøse skrifter. Dette ble grundig avvist av retten, og innholdet i litteraturen ble brukt som bevis siden det tydelig viser at det finnes slike instruksjoner. Det finnes lignende eksempler fra andre rettssaker i andre deler av verden, hvor Jehovas vitner rett og slett lyver om åpenbare fakta. Det er verdt å merke seg at organisasjonen ikke omtaler utfallet av slike rettssaker på sine egne nettsteder, og at løgnene som serveres ikke er allment kjent blant vanlige Jehovas vitner. Sannheten om hva som skjer i rettssakene kommer likevel frem, og oppriktige, sannhetssøkende Jehovas vitner vil kanskje miste tilliten til en organisasjon som hevder å være "Guds kanal", og som lyver i en rettssak for ingen andre årsaker enn å oppnå økonomiske goder? Ikke minst at lysten til å bidra med penger til organisasjonen reduseres kraftig, når de forstår hva deres "frivillige bidrag" egentlig går til.


En fremtidig "mainstream" religion?

Er Jehovas vitner i ferd med å endre struktur og ende opp som en religiøs bevegelse preget av lavterskel rekruttering og et lett fordøyelig innhold? Vil deres eneste sjanse for å å overleve i fremtiden være at de tilpasser seg den moderne verden og endrer de mest kontroversielle doktrinene for i det hele tatt å beholde medlemmer og ha en sjanse til å rekruttere nye medlemmer? Vil de endre på hvordan de behandler tidligere medlemmer, blod doktrinen og policyen rundt håndtering av saker knyttet til seksuelt misbruk av barn? Vi de forsøke å fremstå som en mer "spiselig religion" for folk flest og skifte kurs for å redde organisasjonen? Disse spørsmålene vet vi ikke svaret på.


Konklusjon og oppsummering

Jeg tror at det ikke er et spørsmål om dersom eller hvis Jehovas vitner som organisasjon endrer form, blir betydelig redusert eller opphører - men et spørsmål om når. Tiden vil vise og mye vil avhenge av de endringene organisasjonen selv gjør. Vi ser allerede nå konturene av betydelige endringer i deler av doktrinen og vi er vitne til en organisasjon som på flere måter tvinges til å ta grep for å overleve. Hvordan ser organisasjonen ut om 5 år? Om 10 år? Om 20 år? Økonomi vil bli et sentralt tema, og stopper økonomien og villigheten blant medlemmene til å bidra økonomisk - så vil også organisasjonen bli tvunget i kne. Det samme gjelder med tilgangen til nye medlemmer. Det blir helt sikkert endringer i organisasjonen og vi som er vitne til det får lene oss tilbake og observere det som skjer.

1 Comment


Innsiktsfull artikkel om Vakttårnets status pr i dag. Jeg har lyst å kommentere noe mere om dommen i Oslo Tingrett og hvordan den er blitt oppfattet. En representant fra KR.F. kommenterte dommen nylig i avisen Vårt Land. Underlig innlegg etter min mening, jeg har sent Vårt Land min respons på det innlegget, men vet ennå ikke om redaksjonen tar det inn. Jeg limer det inn her:


Øyvind Håbrekke, bystyrerepresentant for Oslo KrF skriver i Vårt Land om dommen mot Jehovas Vitner i Oslo Tingrett. Trossamfunnet ble fratatt pengestøtten fra Staten grunnet en umenneskelig praksis når det gjelder utestengelse og avvisning av tidligere medlemmer. Denne praksisen er ikke forenelig med trossamfunnsloven og menneskerettighetene. Håbrekke syns dommen er for hard og mener den kan…


Like
bottom of page