top of page

Brudd på religionsfriheten

Bryter Jehovas vitner under ledelse av Det Styrende Råd religionsfriheten og menneskerettighetene? Les vår artikkel og bedøm dette selv:

FN's konvensjon som skal beskytte enkeltpersoners frihet og rett til å tro hva de vil er noe Selskapet Vakttårnet selv aksepterer og kjemper for over hele verden - spesielt i disse tider hvor de er bannlyst av den russiske regjeringen.

Konvensesjonen sier dette om religionsfrihet: 1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å ha eller slutte seg til en religion eller tro etter eget valg, og frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttagelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og undervisning.

2. Ingen må utsettes for tvang som vil kunne innebære et inngrep i hans frihet til å ha eller slutte seg til en religion eller tro etter eget valg.

3. Friheten til å utøve sin religion eller tro skal ikke være til gjenstand for andre begrensninger enn slike som loven foreskriver, og som er nødvendige for å beskytte offentlig sikkerhet, orden, helse eller moral eller for beskyttelse av andres rettigheter og friheter.

4. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldrenes, og i tilfelle vergenes, frihet til å sørge for deres barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning.

Med tanke på de strenge konsekvensene det er for et Jehovas vitne som individ å foreta et valg, så kan vi trygt påstå at FN's konvensjon om religionsfrihet og ytringsfrihet krenkes på det groveste.

Ifølge konvensjonen så skal det ikke være noen begrensninger i retten til å velge sin egen tro. Man skal ikke på noen måte straffes for det, forfølges eller utsettes for sanksjoner for de valgene man gjør eller for det man ytrer. Dette må også gjelde for Jehovas vitner, uten noen form for konsekvenser.

Begrensninger er det allikevel for Jehovas vitner som endrer syn, ettersom straffen for å gå ut er at man for resten av livet blir fryst ut fra sin egen familie og hele sitt sosiale nettverk.

Det Styrende Råd stopper ikke der og dobbeltmoralen blir helt uforståelig når vi leser hva de selv skrev i Våkn opp! for juli 2009: Selv om Bibelen viser at det er en klar forskjell mellom sann og falsk lære, gir Gud hvert enkelt menneske frihet til selv å treffe et valg. (5. Mosebok 30:19, 20) Ingen bør tvinges til å tilbe på en måte som han eller hun synes er uakseptabel, eller til å måtte velge mellom sin tro og forholdet til sin familie. Fører det å studere Bibelen til oppløste familier? Nei. Bibelen oppfordrer faktisk ektefeller som har forskjellig religion, til å holde sammen.

Denne friheten blir ikke respektert i praksis og Det Styrende Råd fortsetter ufortrødent sin praksis med å krenke individer samtidig som de krever å bli møtt med respekt for egen religionsfrihet.

Det skal ikke mer til enn at du bli inaktiv og slutter å gå på møtene, uansett hva slags grunn du måtte ha. Selskapet gir veiledning om at man skal unngå samvær med dem som har fjernet seg fra "Jehovas organisasjon". Det starter altså en prosess ganske umiddelbart som ender med total utfrysning dersom du ikke lenger er aktiv.

bottom of page