Finnes det en vei ut?


I så fall - hvordan?

Alle Jehovas vitner kjenner konsekvensene av å forlate menigheten, og Det styrende Råd bryter menneskerettskonvensjonen på alle punkter.

Er det slik, at når man først er døpt som Jehovas vitne så er dette en livslang "kontrakt" og at det ikke finnes noen mulighet til å forlate trossamfunnet?

Hva sier Selskapet?

Instruksene fra Det styrende råd er krystallklare: Dersom en person blir ekskludert (utstøtt) eller frivillig "melder seg ut" (trekker seg) så iverksettes det umiddelbart meget strenge sanksjoner mot denne personen. På stevnet sommeren 2016 så ble dette godt understreket i talen "Shun Unrepentant Wrongdoers". Det engelske ordet "shun" kan kanskje oversettes med "frys ut" - i alle fall om man ser på hva som i praksis vil skje. Metoden er utfrysning.

Hvem kan bli utstøtt?

Det er ikke bare "wrongdoers" som risikerer å bli fryst ut. Man trenger ikke å gjøre mer enn å være uenig med DSR. Selv om det er nedfelt i menneskerettighetene (som Jehovas vitner forsvarer med nebb og klør) så krenker Selskapet individets rett til å velge hva man vil tro på, uten konsekvenser. Dette sier den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen, som Jehovas vitner forsvarer for sin egen del - men ikke gir egne medlemmer rett til: 1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å ha eller slutte seg til en religion eller tro etter eget valg, og frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttagelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og undervisning. 2. Ingen må utsettes for tvang som vil kunne innebære et inngrep i hans frihet til å ha eller slutte seg til en religion eller tro etter eget valg. 3. Friheten til å utøve sin religion eller tro skal ikke være til gjenstand for andre begrensninger enn slike som loven foreskriver, og som er nødvendige for å beskytte offentlig sikkerhet, orden, helse eller moral eller for beskyttelse av andres rettigheter og friheter. 4. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldrenes, og i tilfelle vergenes, frihet til å sørge for deres barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning. Hvor dypt går utfrysingen? Det styrende Råd krenker sine medlemmers menneskerettigheter. De gir absolutt ingen frihet til sine medlemmer. Benytter du deg av din menneskerett så blir du utstøtt, utestengt og fryst ut. Uavhengig av tidligere forhold, om det er familiære, vennskapelige forhold eller bekjentskaper, så skal den utestengte behandles som om vedkommende ikke eksisterer. Det er ikke lov å hilse eller på noen måte ha kontakt med vedkommende. Unntaket er egne barn som fremdeles bor hjemme. Har barna flyttet hjemmefra, så skal de også "fryses ut" og kontakten skal "begrenses til et absolutt minimum". Dette gjør at selv de som har sterk tvil på at Selskapet forvalter "Sannheten", helst blir i Organisasjonen - nettopp av frykt for å oppleve det som av enkelte fagpersoner kalles "det verste som kan skje med et menneske". Da siktes det til å det å miste sine venner, nettverk og alle former for sosial tilhørighet. Det beskrives av psykologer som en ekstrem påkjenning for et menneske. Og det er et klart brudd på menneskeretten.

Hva med en som gradvis blir borte uten å bli utestengt

Det å bli inaktiv og gradvis fjerne seg fra menigheten har tidligere ikke medført så strenge sanksjoner. Selskapet har imidlertid begynt å stramme inn også på dette området, og dersom du er en bror eller søster i menigheten som har sluttet å gå på møter og sluttet å forkynne, så anses dette i følge litteraturen å være det samme som å "følge Satan". (Se Vakttårnet 15/7-2011 side 18) Menighetens medlemmer har lov til å hilse på en som har "fadet" ut (glidd bort), men det oppfordres til å begrense den sosiale omgangen. Man mister normalt ikke kontakt med familien og man kan på den måten slippe "billigere" enn om man trekker seg. I mange tilfeller vil man gjerne velge denne løsningen, nettopp av hensyn til familien og for å unngå splittelser. Skal man komme helt unna "radaren" ved å gli sakte bort fra organisasjonen frem til man ikke lenger anses å være en del av menigheten - så kan dette være en lang prosess - en periode på 8-10 år muligens. Dette vil variere fra menighet til menighet.

Det er pr i dag 3 muligheter til å forlate Organisasjonen: 1. Å bli utstøtt av menigheten Dette skjer ved at det blir oppdaget at man ikke lever i samsvar med Organisasjonens definisjon på "Bibelske prinsipper". Eksempler kan være røyking, seksuell umoral eller at man ganske enkelt uttrykker seg uenig med Selskapet Vakttårnet på en eller annen måte og blir stemplet som motstander. 2. Å trekke seg som medlem Det å skrive et brev til eldsterådet i menigheten og bekjentgjøre at man ikke lenger ønsker å være en del av menigheten er en måte å forlate Organisasjonen på ved eget initiativ. Fra rundt 1980 så får man samme status som en utstøtt - dvs. sanksjonene er nøyaktig like. Man anses å ha "ekskludert seg selv" ved denne metoden.

3. Å "fade" ut eller "gli sakte bort"

Dette er en langvarig prosess som gjerne starter ved at man gradvis reduserer deltagelse på møter og felttjeneste. Dette medfører vanligvis ingen strenge sanksjoner, så lenge man ikke bryter Bibelske prinsipper. Menighetens medlemmer kan fortsatt hilse på deg, men de anbefales ikke å pleie sosial omgang med deg. Vanligvis er nær familie litt vennligere stemt, slik man kan omgås dem. De vil sannsynligvis oppfordre deg til å begynne å gå på møter igjen, men det er forholdsvis enkelt å "prate seg ut av" slike samtaler. Etter noen år, når man har vært såpass lenge ute av syne - så anses man etterhvert ikke som en del av menigheten. Det skal da relativt mye til for at man blir stilt til ansvar overfor menigheten. Vi frykter at det med tiden vil bli iverksatt samme tiltak mot dem som har "glidd bort" og denne grupperingen etterhvert også vil få samme status som de ekskluderte.

Tips: Dersom du er i ferd med å "gli bort" så er det veldig viktig å ikke delta på møter, selv ikke en gang i blant - og heller ikke på minnehøytiden. For hver gang du deltar i teokratisk virksomhet, så ser menigheten et håp om at du skal vende tilbake og du markerer ikke en ordentlig avstand. Det samme gjelder såkalte "hyrdebesøk". Det er svært viktig å unngå dialog med menighetens eldste - som vil forsøke å avdekke "hvor du står, åndelig sett".

Skap en sosial tilhørighet dersom den gamle blir borte

Vi mennesker flokkdyr. Vi trives i lag med andre. Det er derfor i alle 3 tilfellene særdeles viktig å skape en ny sosial arena, spesielt om du er innstilt på at du ikke vil tilbake til menigheten. Mister du familien din og alt som er av venner i menigheten, så vil det være en uhyre tøff prosess å oppleve å stå på bar bakke. Det å bli fryst ut og miste sin sosiale tilhørighet er en ekstrem påkjenning. Noen får selvmordstanker og blir tungt deprimerte i en slik situasjon. Det kan være svært skadelig å gjennomgå slikt alene. Støtt deg til gode venner utenfor, oppsøk psykolog om du føler deg langvarig deprimert og ikke vær redd for "verdslige" mennesker - de er på langt nær så "onde og selviske" som Selskapet liker å fremstille dem. Tvert i mot - på utsiden vil du lettere få erfare vennskap som er uten betingelser og hvor venner står på din side og støtter deg, også i vanskelige situasjoner. "Ubetingede vennskap" er til forskjell fra det du har opplevd i menigheten, ganske vanlig i "verden". Vær åpen om de utfordringene du opplever i din "nye" livssituasjon. Å ta kontakt med andre som har opplevd det samme som deg er også et godt forslag. Ingen forstår deg bedre enn en som har vært gjennom samme prosessen.

I en familiesituasjon

Er du i en situasjon der du er gift med en troende, så vil du risikere enda større utfordringer dersom din ektefelle er aktiv i menigheten. Spesielt om dere har felles mindreårige barn. Her er det vanskelig å gi råd, for det vil være en stor påkjenning for et ekteskap når man splittes i et så dyptgående livssyn som Jehovas vitner har.

Selskapets ansvar Det styrende råd påtar seg enormt ansvar ved sin ekstreme tolkning av Bibelen, og det er ingenting som tyder på at den veiledningen som står i Bibelen skulle splitte og ødelegge familier. Sannheten er at denne praksisen med å "fryse ut" enkeltpersoner er en effektiv måte å holde folk knyttet til menigheten, og at dette fungerer som en effektiv kontroll over mennesker. Svært ofte ser man at motivene for å vende tilbake er knyttet til savn av venner og familie, og ikke handler om at man er spesielt interessert i den teokratiske delen. Man blir rett og slett tvunget til "lydighet" og tilbake til menigheten. Fremtiden Vi håper at Selskapet i fremtiden vil endre på denne praksisen og forstå hvor stor skade de gjør for enkeltmennesker og i familier ved å opprettholde en ekstrem form for kontroll. Frem til det skjer, så må vi finne måter å overleve på og ikke miste livsmotet og vi må forstå at det finnes gode muligheter for å få et særdeles godt liv på "utsiden".

Har du tanker om dette temaet, så ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet så deler vi gjerne egne erfaringer med deg.

Husk: Du er ikke alene

#utstøtelse #utmelding #trekkeseg #shunning #utfrysning

72 visninger

Siste innlegg

Se alle